بروشورهای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

جمهوری اسلامی ایران


ردیف                    عنوان بروشور                                                دانلود فایل                        
1 راهنمای ورزشکار (داروهای مجاز) 2023                    
2  آشنایی با عوارض داروها                     
3    
4