فایل های ها آموزشی دوپینگ

تهیه و تنظیم ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

   دانلود : مكملها-پشت صفحه           حجم فایل 137 KB
   دانلود : مكملها-روي صفحه           حجم فایل 155 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ٦-پشت صفحه           حجم فایل 496 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ٦-روي صفحه           حجم فایل 572 KB
   دانلود : معافيت درماني-پشت صفحه           حجم فایل 329 KB
   دانلود : معافيت درماني-روي صفحه           حجم فایل 399 KB
   دانلود : خلاصه فهرست ممنوعه-پشت صفحه           حجم فایل 97 KB
   دانلود : خلاصه فهرست ممنوعه-روي صفحه           حجم فایل 94 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ٧-پشت صفحه           حجم فایل 125 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ٧-روي صفحه           حجم فایل 147 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ ٥-پشت صفحه           حجم فایل 143 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ ٥-روي صفحه           حجم فایل 163 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ ٤-پشت صفحه           حجم فایل 124 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ ٤-روي صفحه           حجم فایل 274 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ ٣-پشت صفحه           حجم فایل 124 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ ٣- روي صفحه           حجم فایل 135 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ ٢-پشت صفحه           حجم فایل 188 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ ٢-روي صفحه           حجم فایل 202 KB
   دانلود : عوارض دوپينگ ١- پشت صفحه           حجم فایل 249 KB
   دانلود : بروشور عوارض دوپينگ ١- روي صفحه           حجم فایل 273 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.


Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A