اسامی ورزشکاران محروم

لیست نهایی ورزشکاران محروم سال های 2018 ، 2019 و احکام نهایی شده 2020 تا 14 فروردین 1400

   دانلود : محرومین_14-1_1400.pdf           حجم فایل 276 KB
   دانلود : لیست_محرومین_2018.pdf           حجم فایل 368 KB
   دانلود : اسامی_کامل_محرومیت_های_دوپینگ_در_سال_2019.pdf           حجم فایل 204 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.


Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A