اسامي ورزشكاران RTP و ABP از رشته های ورزشی منتخب

ورزشکاران از رشته های ورزشی با خطر بیشتر  بهره بردن از دوپینگ برای نمونه گیری های خارج از مسابقات و در محل آدرس هایی که باید در سامانه آدامز ثبت نمایند برگزیده می شوند. این افراد ملزم هستند تا آدرس های محل حضور خود ار تا  پیش از روز 15 آخرین ماه میلادی هر کوارت در ADAMS ثبت نموده باشند. برخی از این افراد علاوه بر تست های کنترل دوپینگ معمول ادرار، ملزم به تست خونی کنترل دوپینگ که به ABP معروف است نیز هستند. اسامی افراد منتخب سال 2022 میلادی به شرح زیر می باشد:

Iran NADO 2022 ABP program final list

NO.

Sport

Discipline

Last name

First name

ADAMS ID

1

Athletics

Middle Distance 800-1500m

Zamanpour

Seyed Amir

ZASEMA27851

2

Long Distance 3000m or greater

Moradi

Mohammadjafar

MOMOMA16387

3

Long Distance 3000m or greater

SHAHI

Parichehr

SHPAFA73217

4

Canoe- Kayak

Long Distance 1000m

Aghamirzaei

Ali

AGALMA66579

5

Long Distance 1000m

Boudaghi

Amin

BOAMMA30415

6

Long Distance 1000m

Ghavedel

Peyman

GHPEMA25024

7

Middle Distance 500m

Kazemi

Hedieh

KAHAFA96095

8

Sprint 200m

Mojallali

Adel

MOADMA93823

9

Long Distance 1000m

Rezaei

Mohammad Nabi

REMOMA06349

10

 Sprint 200m

Shafieyan

Elnaz

SHELFA48259

11

Sprint 200m

Sharifi

Pouriya

SHPOMA35914

12

Rowing

Rowing

Javar

Mahsa

JAMAFA01978

13

Rowing

KHEYRABADI

Hedieh

KHHEFA91758

14

Rowing

Malaei

Nazanin

MANAFA84479

15

Rowing

Nasiri

Bahman

NABAMA19884

16

Rowing

Rezvani

Hamid Reza

REHAMA36470

17

Cycling

Road

Ariyan

Behnam

ARBEMA71358

18

Road

Yazdani

Somayeh

YASOFA23226

19

Road

Jamshidian

Amir Hossein

JAAMMA15419

20

Road

Khalili Khosroshahi

Behnam

KHBEMA66771

21

Road

Dehghan

Mandana

DEMAFA93508

22

Mountain Bike, Cross Country

Shokri

Faraz

SHFAMA84161

23

Road

Farah Bakhshian

Mona

FAMOMA23292

24

Road

Sayahiyan

Sajedeh

SASAFA29453

25

Road

Seyfollahi Fard

Hassan

SEHAMA57416

26

Road

Khaki

Masoud

KHMAMA16924

27

Road

Ahmadi Akhtar

Ali

AHALMA27740

28

Road

Nateghi

Nima

NANIMA76996

29

Road

Labib Shotorban

Ali

LAALMA07885

30

Road

Khatoni

Rehane

KHREFA31268

31

Road

Aliyari

Aidin

ALAIMA68619

32

Road

Nateghi

Mahdi

NAMAMA54949

33

Road

Chaichi Raghimi

Mohammad Esmaeil

CHMOMA20770

34

Road

Hosseini

Reza

HOREMA46643

Iran NADO 2022 RTP final list

NO.

Sport

Discipline

Last name

First name

ADAMS ID

1

Athletics

Throws

Mehrdelan

Shahin

MESHMA84807

2

Jumps

Mosadeghi

Amir Arshia

MOAMMA65419

3

Sprint 400m or less

PIRJAHAN

Mahdi

PIMAMA54070

4

Sprint 400m or less

Taftian

Hasan

TAHAMA33528

5

Sprint 400m or less

Yousefi

Benyamin

YOBEMA96908

6

Middle Distance 800-1500m

Zamanpour

Seyed Amir

ZASEMA27851

7

Long Distance 3000m or greater

Moradi

Mohammadjafar

MOMOMA16387

8

Long Distance 3000m or greater

SHAHI

Parichehr

SHPAFA73217

9

Jumps

Mobini

Reyhaneh

MOREFA67614

10

Throws

Norouzi

Melika

NOMEFA77451

11

Canoe- Kayak

Long Distance 1000m

Aghamirzaei

Ali

AGALMA66579

12

Long Distance 1000m

Boudaghi

Amin

BOAMMA30415

13

Long Distance 1000m

Ghavedel

Peyman

GHPEMA25024

14

Middle Distance 500m

Kazemi

Hedieh

KAHAFA96095

15

Sprint 200m

Mojallali

Adel

MOADMA93823

16

Long Distance 1000m

Rezaei

Mohammad Nabi

REMOMA06349

17

 Sprint 200m

Shafieyan

Elnaz

SHELFA48259

18

Sprint 200m

Sharifi

Pouriya

SHPOMA35914

19

Rowing

Rowing

Javar

Mahsa

JAMAFA01978

20

Rowing

KHEYRABADI

Hedieh

KHHEFA91758

21

Rowing

Malaei

Nazanin

MANAFA84479

22

Rowing

Nasiri

Bahman

NABAMA19884

23

Rowing

Rezvani

Hamid Reza

REHAMA36470

24

Wrestling

Freestyle

Amouzadeh

Rahman

AMRAMA62653

25

Freestyle

Elahi

Erfan

ELERMA33389

26

Freestyle

Firouzpour

Mohammad Sadegh

FIMOMA30277

27

Greco-Roman

Geraei

Mohammad Ali

GEMOMA65401

28

Greco-Roman

Nejati

Ali Reza

NEALMA18384

29

Greco-Roman

Taheri

Ramin

TARAMA72237

30

Freestyle

Yazdani

Amir Mohammad

YAAMMA63698

31

Boxing

Boxing

Amiri

Pouria

AMPOMA55907

32

Boxing

Gheshlaghi

Meysam

GHMEMA85583

33

Swimming

Swimming Sprint 100m or less

Afghari

Mehrshad

AFMEMA34328

34

 Swimming Sprint 100m or less

Balsini

Matin

BAMAMA36914

35

Weightlifting

Weightlifting

Hoghoughi Osgouei

Amir

HOAMMA00528

36

Weightlifting

Hosseini

Seyedeh Elham

HOSEFA16447

37

Weightlifting

Jamali Galeh

Yekta

JAYEFA33628

38

Weightlifting

Javadi Aliabadi

Mir Mostafa

JAMIMA76948

39

Weightlifting

Motamedi Sedeh

Rasoul

MORAMA60219

40

Weightlifting

Yousefi

Alireza

YOALMA51687

41

Weightlifting

Yousefi Abpardeh

Fatemeh

YOFAFA44578

42

Teakwondow

Sparring

Bakhshi

Amir Mohammad

BAAMMA43355

43

Sparring

Lotfi

Hossein

LOHOMA89481

44

Sparring

Mir Hosseini

Melika

MIMEFA01190

45

Sparring

Kiyani Chandeh

Nahid

KINAMA44670

46

Shooting

Pistol

Rostamiyan

Haniyeh

ROHAFA37692

47

Rifle

KARAMZADEH

Fatemeh

KAFAFA74330

48

Cycling

Road

Ariyan

Behnam

ARBEMA71358

49

Road

Yazdani

Somayeh

YASOFA23226

50

Road

Jamshidian

Amir Hossein

JAAMMA15419

51

Track Sprint

Daneshvar

Mohammad

DAMOMA19489

52

Road

Khalili Khosroshahi

Behnam

KHBEMA66771

53

Road

Dehghan

Mandana

DEMAFA93508

54

Mountain Bike, Cross Country

Shokri

Faraz

SHFAMA84161

55

Road

Farah Bakhshian

Mona

FAMOMA23292

56

Road

Sayahiyan

Sajedeh

SASAFA29453

57

Road

Seyfollahi Fard

Hassan

SEHAMA57416

58

Road

Khaki

Masoud

KHMAMA16924

59

Road

Ahmadi Akhtar

Ali

AHALMA27740

60

Road

Nateghi

Nima

NANIMA76996

61

Road

Labib Shotorban

Ali

LAALMA07885

62

Road

Khatoni

Rehane

KHREFA31268

63

Road

Aliyari

Aidin

ALAIMA68619

64

Road

Nateghi

Mahdi

NAMAMA54949

65

Road

Chaichi Raghimi

Mohammad Esmaeil

CHMOMA20770

66

Athletics

Sprint 400m or less

ArzhangNezhad

Ali

ARALMA26943

67

Throws

Kashiri

Amineh

KAAMFA82081

68

Canoe/Kayak

Freestyle

Afzali

Hiva

AFHIFA00838

69

Cycling

Road

Hosseini

Reza

HOREMA46643

70

Handball

Indoor

SADEGHI

Sasan

SASAMA96739

71

Volleyball

Volleyball

EBRAHIMI

Behnam

EBBEMA42625

72

Weightlifting

Weightlifting

Rezaei

Milad

REMIMA52046

73

Weightlifting

Narouei

Amir

NAAMMA16530

74

Weightlifting

Bagheri

Emad

BAEMMA98394

75

Weightlifting

Harirchi

Bahram

HABAMA49810

76

Wrestling

Greco-Roman

Miri

AmirHossein

MIAMMA73025

 

   دانلود : National_RTP_ABP_list_requirements.pdf           حجم فایل 246 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

تلفن/ فکس 26216224

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A