سطح اول : ترجمه نظامنامه جهاني مبارزه با دوپينگ ٢٠١٥

 

نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ 2015 
   دانلود : wada-2015-code-farsi.pdf           حجم فایل 1124 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.


Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A