لیست محرومین سال 2021

ردیف

نام و نام خانوادگی

جنسیت

رشته ورزشی

ماده مصرفی ممنوعه

آغاز محرومیت

پایان محرومیت

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

لیست محرومین سال 2021

ردیف

نام و نام خانوادگی

جنسیت

رشته ورزشی

ماده مصرفی ممنوعه

آغاز محرومیت

پایان محرومیت

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11