لیست ممنوعه ٢٠٢١

مروری سریع بر لیست مواد و روش های ممنوع 2021

تهیه و تنظیم دکتر فرزاد شارکی

   دانلود : 2021_مرور_سریع_لیست_داروهای_ممنوعه.pdf           حجم فایل 2839 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

فکس 26216224

تلفن 26216336

 

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A