آیین نامه وظایف و مسئولیت ها

 وظایف و مسئولیت های ورزشکاران (ماده 20 کد)

.1آگاهی کافی از مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ و پیروی از آنها.
.2آمادگی و در دسترس بودن برای ارایه نمونه در هر زمان.
.3مسئولیت کامل در برابر هرچه می خورند یا استفاده می­کند.
.4آگاه نمودن کادر درمان از ممنوعیت استفاده از مواد و روش های ممنوعه،
.5همکاری کامل در تحقیقات مربوط به تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ.
.6افشای اطلاعات هویتی پرسنل پشتیبان به درخواست سازمان مبارزه با دوپینگ.
.7رفتار مناسب با مقام رسمی کنترل دوپینگ (DCO

تهیه و تنظیم دکتر فرزاد شارکی

منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

فکس 26216224

تلفن 26216336

 

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A