استاندارد نمونه گيري

ترجمه توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (سال 2013 میلادی)

منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.


Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A