نظامنامه جهاني مبارزه با دوپينگ ٢٠٢١

 

مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ ایران در سال 2021
   دانلود : Iran_NADO_Persian_AD-Rules_2021-book.pdf           حجم فایل 2472 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

فکس 26216224

تلفن 26216336

 

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A