نظامنامه جهاني مبارزه با دوپينگ ٢٠٢١

 

نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ 2015 
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.


Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A