گزارش تخلفات دوپینگ در ورزش

 

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

گزارشات شما از موارد تخلف در ورزش به صیانت از ورزش پاک و حفظ سلامت و احقاق حق افراد سالم و کوشا بر اساس استعداد های ذاتی و تمرینات مداوم کمک قابل توجهی خواهد نمود.

به دوستان خود بگویید تا اطلاعات و اخبار را به ستاد ملی ایران نادو گزارش نمایند.

Play true, Play Clean, Say no to Doping

 

منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

تلفن/ فکس 26216224

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A